Informacje o Projekcie

WolontariART – młodzi artyści już nie egoiści

Fulltura – Stowarzyszenie Form Twórczych  w partnerstwie z Fundacją Normalna Przyszłość realizują projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, realizowany dla osi priorytetowej: I. Osoby młode na rynku pracy dla działania: 1.4 Młodzież solidarna w działaniu, pn. „WolontariART – młodzi artyści już nie egoiści”.

Cel główny projektu:

Aktywizacja społeczna młodzieży i podniesienie jej kompetencji społecznych zgodnych z klasyfikacją ESCO, kategoria ,,interakcje społeczne” w ramach umiejętności i kompetencji przekrojowych, tj:

 1. Doradzanie innym,
 2. Pracowanie w zespole,
 3. Posługiwanie się mową ciała,
 4. Instruowanie innymi osobami,
 5. Przewodzenie innym osobom,
 6. Posiadanie kompetencji międzykulturowych,
 7. Wypracowywanie kompromisu,
 8. Motywowanie innych,
 9. Wspieranie współpracowników,
 10. Stosowanie technik zadawania pytań,
 11. Przekazywanie informacji o faktach,
 12. Zwracanie się do słuchaczy,
 13. Przyjmowanie konstruktywnej krytyki,
 14. Wchodzenie w interakcje z innymi osobami,
 15. Przekonywanie innych osób.

przez minimum 76 uczestników projektu poprzez udział w zaplanowanych w ramach projektu działaniach, m.in. : warsztaty integracyjno-twórcze, warsztaty filmowe,  wolontariART indywidualny i grupowy w terminie lipiec 2019 r. – luty 2021 r.

Oferta projektu:

 • Aktywizacja społeczna i przygotowanie do działań w organizacjach pozarządowych oraz wolontariatu, w tym samopomocy wewnątrz- i międzygrupowej
 • Działania w organizacjach pozarządowych: wolontariART – tworzymy z misją społeczną – etap 1. – udział w warsztatach filmowych – etap przygotowawczy i zdjęciowy, konsultacje eksperckie przy tworzeniu filmów z misją społeczną
 • WolontariART indywidualny, w tym samopomoc wewnątrz- i między grupowa – uczestnicy odbędą indywidualny wolontariat zgodnie z planem opracowanym z opiekunem wolontariatu
 • WolontariART grupowy, w tym samopomoc wewnątrz- i między grupowa – uczestnicy odbędą grupowy wolontariat zgodnie z planem opracowanym z opiekunem wolontariatu
 • Działania w organizacjach pozarządowych: wolontariART – tworzymy z misją społeczną – etap 2. – udział w warsztatach filmowych – etap postprodukcji i dystrybucji,  konsultacje eksperckie przy tworzeniu filmów z misją społeczną.
 • Weryfikacja rozwoju kompetencji społecznych uczestników – certyfikaty nabycia umiejętności w tematyce filmowej i kompetencji społecznych

Grupa docelowa:

Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 80 osób młodych w wieku 15-29 lat (2 edycje po 40 osób), których kompetencje społeczne wymagają rozwoju z perspektywy potrzeb i wymogów rynku pracy zgodnie z przeprowadzoną przed przystąpieniem do projektu weryfikacją wstępną:

– zamieszkałych / uczących się / studiujących na terenie Warszawy i woj. mazowieckiego;

– deklarujących zainteresowania artystyczne i twórcze.

Rekrutacja:

Uczestnicy projektu zostaną wybrani z zachowaniem równości szans, w ramach równościowego i niedyskryminacyjnego procesu rekrutacji przeprowadzonego w 2. edycjach: czerwiec-lipiec 2019 oraz luty-marzec 2020.

Możliwość przystąpienia do projektu:

– zgłoszenia przesłane na adres info@wolontariART.pl

Okres realizacji:

01.03.2019 – 28.02.2021

Efekty projektu:

Liczba osób młodych poniżej 30 lat, które podniosły kompetencje społeczne przydatne na rynku pracy: 76.

Wartość projektu:

399 150,00 zł,  w tym dofinansowanie 387 175,50 zł,  wkład własny 11 974,50 zł

Źródło finansowania:

Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I. Osoby Młode na rynku pracy, Działanie 1.4 Młodzież solidarna w działaniu

Biuro projektu:

Fulltura – Stowarzyszenie Form Twórczych

ul. ks. J. Popiełuszki 17a lok. 97, 01-595 Warszawa

e-mail: info@wolontariART.pl

tel. 692 411 104

O Projekcie